0 312 232 30 71
info@yeryuzumagdurlar.org

Hakkımızda

Yeryüzü Mağdurlar Derneği


Yeryüzü Mağdurlar Derneği olarak mağdurlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olabilmeyi amaçlıyoruz.
2015 yılında Ankara ilinde kurulan derneğimiz, bu mağduriyetlerden dolayı sizlere, yakınlarınıza ve tüzel kişiliklere ait;

>> Maddi ve manevi zararlar dahil tüm hakların korunması için çaba sarf etmek,

>> Zarar ve ziyanlar nedeniyle hukuki, sosyal, teknik, psikolojik, maddi ve manevi, sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım, danışmanlık, iletişim, istihdam, ekonomik ve ticari, toplumsal entegrasyon alanlarında destek olmak,

Amacıyla faaliyet göstermekte olup, sizlere de yardımcı olabilmemiz için bizimle irtibata geçmenizi bekliyoruz.

YERYÜZÜ MAĞDURLAR DERNEĞİ NEDİR?

2015 yılında Dernek çatısı altında bir araya gelen toplumun değişik kesim ve farklı iş kollarından üyelerimiz sosyal sorumluluk ilkesi doğrultusunda aşağıdaki amaçları gerçekleştirebilmeyi imkanları ölçüsünde kendilerine gaye edinerek yola koyulmuşlardır;

GENEL OLARAK AMAÇLARIMIZ;
Toplumsal işleyiş ve normal hayat akışı sırasında kişilerin başına ansızın gelen haksız fiil, trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları, doğal afetler sebebi ile ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi ve/veya hafifletilmesi maksadı ile mağdurun kendisine veya yakınına tanınan hak ve imkanlara en kolay ulaşımın sağlanması, bu süreçte görevli kurum ve kuruluşlar ile mağdurların en iyi şekilde iletişim kurabilmesi, yol haritalarının doğru ve efektif bilinebilmesi, mağdurların başkaca hak ve menfaatleri konusunda bilinçlendirilmeleri, eksik bilgi veya hatalı başvurular sebebi ile gecikmelerin ve yeni mağduriyetlerin önlenmesi, mağduriyetler konusunda toplumda olması gereken farkındalığın oluşturulması amaçlarına matuf her türlü hukuki, sosyal, teknik, psikolojik, maddi ve manevi eğitim ve danışmanlık desteğinde bulunma…

MAĞDUR KİMDİR?
Anayasamız, Anayasamızın 90. Madde hükmü gereğince ülkemiz hukuk müktesebatındaki uluslararası sözleşmeler, Kanunlarımız, mahkeme kararları, adalet, hakkaniyet ve benzeri bağlayıcı kurallar ile koruma altına alınan hak ve menfaatlerde kişi farkında olsun veya olmasın eğer bir eksilme / kayıp yaşanmış ise bu durum kişiyi mağdur durumuna getirmektedir.

Bu çerçevede;
Derneğimiz başta bilimsel çevreler olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile işbirliği yaparak hukuki, teknik, sosyal, psikoteknik ve ekonomik analizler yapmak/yaptırmak, raporlar hazırlamak/hazırlatmak, bunları kamuoyu ile paylaşarak toplumu bilinçlendirmek, Mağdurların ve yakınlarının korunması ve haklarının teminat altına alınması ve teminat altında olan haklarının tam olarak sağlanması için tüm kanuni yolları kullanmak, kamuoyu oluşturmak, bu konuda vatandaşları bilinçlendirmek, toplumun her kesimi ile ortak çalışmalar yapmak, olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına, olumsuz şartlar oluşmadan gerekli çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak, gerekli projeler hazırlama faaliyetleri içerisindedir.

GÜNCEL OLARAK;
COVID-19 salgını sebebi ile zor zamanlar geçiren ülkemiz ve milletimiz bu sosyal ve toplumsal kriz sürecinden en az hasarla çıkabilmesi, mağduriyetlerin önlenmesi, azaltılması amacıyla sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde; Derneğimiz 2 nolu yönetim kurulu kararını almıştır.

Söz konusu karar gereğince dernek üyesi Hukukçu ve Aktüerya (Zarar Hesaplama) Uzmanı üyelerimiz nöbet usulü ile 0 312 232 30 71 numaralı telefon hattına gelen Trafik Kazaları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İşçilik Alacakları, ve benzeri konulardaki mağduriyetlerin dernek amaçları doğrultusunda çözümlenmesi, mağdurlar ile kurum ve kuruluşlar arasında sağlıklı ve verimli iletişimin sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin kolaylaştırılması ve doğru sonuçlanması amacıyla karşılıksız (ücretsiz) danışmanlık hizmeti sunmaya başlamıştır.

Umarız Devletimiz ve milletimiz ile birlikte yekvücut olarak toplumsal birlikteliğimizi perçinleyeceğimiz bu zor sürecin içinden artı kazanımlar ile çıkabilmek adına gerçekleştirmeyi planladığımız bu küçük katkı mağdurlarımıza en iyi şekilde çare olur.

AMACIMIZ YERYÜZÜNDE HİÇ MAĞDUR KALMAMASI…

Portfolio Items